מדיניות שרתי המשחק


תנאים והגבלות בשרתי המשחק


?מזה מדיניות שרתי המשחק

מדיניות שרתי המשחק קובועת את התנאים וההגבלות שחלים על שרתים המשחק שלנו על מנת להבהיר ולהגן על קהילת השחקנים
המדיניות הזאת קובעת מה מותר ומה אסור לעשות בשרתי המשחק שלנו
בנוסף מדיניות זאת קובעת את ההשלכות שיש למעשים ואלו שעוברים על מדיניות זו

פתח דבר

המדינות הזאת חלה על שרתי המשחק שנמצאים בבעלות הארגון
 ims-network.net להלן שרת משחק, שרת משחק שנמצא בבעלות הדומיין
שרת משחק הוא כל שרת שפועל בחוות השרתים של הארגון והוא מנוהל על ידי הארגון ומשתמש במשאבי הארגון
להלן רשימת שרתי משחק שמדיניות זו פועלת בהם
mc.ims-network.net
fivem.ims-network.net
rust.ims-network.net

התנהלות בשרתים

השימוש שלכם בשרתים כפוף לכל החוקים והתקנות החלים, ואתם האחראים הבלעדים למהות התקשורת שלכם דרך השרתים

על ידי פרסום מידע או שימוש אחר בכל שירות תקשורת, חדר צ'אט, לוח הודעות, קבוצת דיון, ספריית תוכנה או שירותים אינטראקטיביים אחרים שעשויים להיות זמינים עבורכם בשרתים או באמצעותם, אתם מסכימים שלא להעלות, לשתף, לפרסם, או להפיץ או להקל על הפצה של כל תוכן - לרבות טקסט, תקשורת, תוכנה, תמונות, צלילים, נתונים או מידע אחר - ש

אינו חוקי, מאיים, מתעלל, מטריד, משמיץ, לשון הרע, הונאה, הונאה, חודר לפרטיות של אחר, נזיקי ומכיל תיאורים או תיאורים מפורשים או גרפיים של מעשים מיניים (כולל אך לא רק שפה מינית בעלת אופי אלים או מאיים המכוונות אצל אדם אחר או קבוצת אנשים אחרים), או מפר
בדרך אחרת את הכללים או המדיניות שלנו

מטריד, משפיל או מפחיד אדם או קבוצת אנשים על בסיס דת, מין, נטייה מינית, גזע, מוצא אתני, גיל או מוגבלות
מפר כל פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכויות יוצרים, זכות פרסום או זכויות קנייניות אחרות של כל צד
מהווה פרסום לא מורשה או לא רצוי, דואר זבל או דואר אלקטרוני בכמות גדולה (המכונה גם "ספאם"), מכתבי שרשרת, כל צורה אחרת של שידול לא מורשה, או כל צורה של הגרלה או הימורים

מכיל וירוסי תוכנה או כל קוד מחשב אחר, קבצים או תוכנות שנועדו או נועדו לשבש, להזיק או להגביל את תפקוד כל תוכנה, חומרה או ציוד תקשורת או לפגוע או להשיג גישה בלתי מורשית לכל מידע או מידע אחר של כל צד שלישי

מתחזה לכל אדם או ישות, לרבות כל אחד מהעובדים או הנציגים שלנו

איננו תומכים ואינו נושאים באחריות כלשהי לתוכן של כל חומר שהועלה או נשלח על ידי משתמשי צד שלישי בשרתים
בדרך כלל איננו מסננים מראש, מפקחים או עורכים את התוכן המתפרסם על ידי משתמשים בשירותי תקשורת, חדרי צ'אט, לוחות הודעות, קבוצות דיון, ספריות תוכנה או שירותים אינטראקטיביים אחרים שעשויים להיות זמינים בשרתים זה או באמצעותם

עם זאת, לנו ולסוכנים שלנו יש את הזכות לפי שיקול דעתם הבלעדי להסיר כל תוכן שלפי שיקול דעתנו אינו תואם את תנאי השימוש הללו וכל כללי התנהגות משתמשים אחרים עבור השתים שלנו, או שהוא מזיק, מעורר התנגדות, או לֹא מְדוּיָק
 איננו אחראים לכל כשל או עיכוב בהסרת תוכן כזה
אתם מסכימים בזאת להסרה כזו ומוותרים על כל תביעה נגדנו הנובעת מהסרה כזו של תוכן

אתם מסכימים שאנו רשאים בכל עת, ולפי שיקול דעתנו הבלעדי, להפסיק את החברות, החשבון או השתייכותך אחרת לשרתים שלנו ללא הודעה מוקדמת אליך על הפרת כל אחת מההוראות לעיל

בנוסף, אתם מאשרים כי אנו נשתף פעולה באופן מלא עם חקירות של הפרות של מערכות או אבטחת רשת בשרתים אחרים, לרבות שיתוף פעולה עם רשויות אכיפת החוק בחקירת חשד להפרות פליליות

שרתי מיינקראפט

 IMS - Network שרתי המיינקראפט הוא שירות המסופק על ידי
אנחנו נותנים שירות צד-שלישי למשחק ומאפשרים לכם לשחק בשרתים שלנו, בגלל זה אנו כפופים לתקנון המשחק

 בהתחברות לשרתי המיינקראפט שלנו אתם מסכימים שלא תעשו שימוש ב
בתוספים (מודים\האקים\לאנצ'רים) שהם לא ניתנו על ידי הארגון -
מוצרים אשר עלולים לגרום לנזק או להפריע לאיכות המשחק של שחקנים אחרים -
באגים במערכות ופלאגיני השרת -
פריצות וניצול חולשות במערכת -

אנחנו רשאים בכל את לסגור את המשתמש שלכם ללא כל הודעה מוקדמת או אזהרה מוקדמת ואתם מסכימים בזאת להסרת החשבון ומותרים על כל תביעה נגדנו הנובעת מהרחקת המשתמש שלכם או סגירת המשתמש שלכם
בנוסף אתם מסכימים כי לא תקבלו החזר כספי על המוצרים הדיגיטליים שקניתם אם הפרתם את המדיניות הזאת

שרתי פייבאם

 IMS - Network שרתי הפייבאם הם שירות המסופק על ידי
אנחנו נותנים שירות צד-שלישי למשחק ומאפשרים לכם לשחק בשרתים שלנו, בגלל זה אנו כפופים לתקנון הפלטפורמה

בהתחברות לשרתי הפייבאם שלנו אתם מסכימים שלא תעשו שימוש ב
בתוספים (מודים\האקים\לאנצ'רים) שהם לא ניתנו על ידי הארגון -
מוצרים אשר עלולים לגרום לנזק או להפריע לאיכות המשחק של שחקנים אחרים -
באגים במערכות ופלאגיני השרת -
פריצות וניצול חולשות במערכת -
משתמשים מזוייפים -

ויתור על אחריות, מגבלות אחריות ושיפוי

השימוש שלכם בשרתים שלנו הוא על אחריותכם הבלעדית
 השרתים מסופקים "כפי שהם" ו"כפי שזמינים", אנו מתנערים מכל אחריות מכל סוג, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, האחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה

איננו אחראים לנזקים, ישירים או תוצאתיים, הנובעים מהשימוש שלכם בשרתים, ואתם מסכימים להגן, לשפות ולפתור אותנו מכל תביעה, הפסדים, עלויות אחריות והוצאות (כולל אך לא רק שכר טרחת עורך דין) הנובע מהפרה שלכם של כל זכויות של צד שלישי

אתם מאשרים שיש לך רק רישיון מוגבל, לא בלעדי, שאינו ניתן להעברה להשתמש בשרתים. מכיוון שהשרת יכול לכול שגיאות או באגים
 אתם מסכימים שתשתמש בשרתים בזהירות ותימנע משימוש בשרתים בדרכים שעלולות לגרום לאובדן כל רכוש או מידע של צד שלישי שלכם
או של כל צד שלישי

תקופה וסיום

תנאים והגבלות אלה ייכנסו לתוקף עבורכם בעת הכניסה שלכם לשרתים או כאשר תתחילו להשתמש בשרתים שלנו ויישארו בתוקף עד לסיום על ידכם או על ידנו

שומרת לעצמה את הזכות לסיים תנאים והגבלות אלה IMS - Network
או להשעות את חשבונכם בכל עת במקרה של שימוש בלתי מורשה, או חשד לשימוש
בלתי מורשה בשרתים בין אם בניגוד לתנאים וההגבלות הללו ובין אם אחרת

תסיים את התנאים וההגבלות האלה IMS - Network אם
או תשעה את חשבונכם מכל אחת מהסיבות המפורטות בסעיף זה
לא תהיה כל אחריות כלפיכם IMS - Network ל

ישום

רשאית להקצות תנאים והגבלות אלה או IMS - Network
כל חלק ממנו ללא הגבלות
אינכם רשאים להקצות תנאים והגבלות אלה או
כל חלק מהתנאים וההגבלות אלו לצדדים שלישים כלשהם

חוק מסדיר

תנאים והגבלות אלה וכל מחלוקת או תביעה הנובעת או קשורות אליהם, יהיו כפופים ויתפרשו בהתאם לחוקים הפנימיים של מדינת ישראל
מבלי לתת תוקף לכל בחירה או סתירה בחוק

כל תביעה משפטית, פעולה או הליך הנובעים או קשורים לתנאי שירות אלה או לאתר יוגשו אך ורק בבתי המשפט הפדרליים של ישראל